Escape room (Georg Friedrich Händel)

Po dlhšej dobe sa mi podarilo dať dokopy „iskejpku“, na muške bol tentokrát ujo Händel a pozor, aktivita je koncipovaná tak, že trieda je síce rozdelená na 3 tímy, ale každý z nich má iné indície a objaví iné číslo 🙂 Na sklonku dňa (hodiny) potom skupiny dajú svoje objavy dokopy a spoločne otvoria zámok so štvormiestnym kódom. Čiže dnes ponúkam tímovú escape room, kde buď zvíťazia všetci, alebo nikto ;o)

Dnes to bude celé zložitejšie, keďže hra je určená pre 3 tímy (z jednej triedy) a každý tím dostáva iné indície. Ešte než začnete, treba v miestnosti ukryť jednotlivé odkazy (pri indíciách nižšie v texte vám vždy napíšem, kde má byť daná indícia ukrytá). Pre lepšiu orientáciu, odlíšim indície pre jednotlivé tímy farbami, pre decká teda tlačíte FAREBNÉ TEXTY, moje komenty a rozlúštenia su čierne a tie pre decká netlačíte 🙂 Potom pripravíte na počítači s dataprojektorom „Hudbu pre kráľovský ohňostroj“ viď nižšie (zatiaľ nepúšťate, iba nastavte, aby toto video hralo v slučke počas celej hodiny), necháte 3 počítače k dispozícii niekde na lavici, ak budú decká potrebovať a tiež pripravíte časomieru (odporúčam nastaviť 60 minút). Následne decká vpustite do triedy, zamknete triedu, kľúč vložíte do krabice a tú zámknete so zámkom so 4 miestnym kódom. Potom dáte deckám im inštrukciu, aby sa rozdelili na 3 rovnocenné tímy a prečítali si indíciu č.1. Keď majú prečítanú, pustíte im pripravené video s informáciou, že vo viedu bude pomôcka a že nesmú video zastaviť, ale môžu používať mobil ;o)

Video:


TÍM 1

 

Milí mladí priatelia,

moje meno je Georg Friedrich Händel, som predstaviteľom barokovej hudby, ktorej som sa už od útleho veku  venoval. Avšak môj otec bol proti tomuto koníčku, preto som musel študovať niečo, s čím sa vraj uplatním. Tak som si vybral právo. Svojej vášni – hudbe, som sa začal venovať viac než 5 rokov po smrti môjho milovaného otca. Zdokonalil som sa v hre na husliach, organe i čembale. Verím, že moje rozhodnutie zasvätiť život hudbe, po vypočutí mojej suity Hudba ku kráľovskému ohňostroju, oceníte.

Táto prvá indícia nie je ukrytá, decká ju od vás dostanú. Jej rozlúštenie pomocou dekódera vo videu znie: HĽADAJ PRI VODE.


Musím pprriznať, žee soom svojee umenie pprreežíval veeľmi hlbookoo. Neerraz soom sa pprristihool, akoo mi steekajú slzy ppoočas dirrigoovania. A aby soom neezabudool, v rrooku 1720 soom dooppoomoohool k zaloožeeniu Krráľoovskej hudoobneej akadémiee.

Táto druhá indícia je ukrytá  niekde pri umyvadle. Decká si z nej majú vypísať všetky písmená, ktoré sú navyše: PREOEPREEOOEROPROOEPOROOE OOOOPOOOOEROOEE a prísť na to, že z týchto písmen sa dá poskladať slovo PERO.


Zásadný zvrat v mojej kariére znamenala mŕtvica v roku 1737. Podarilo sa mi ju síce prekonať, no ochrnul som na polovicu tela. Našťastie tu boli moji známi, ktorí mi dopomohli k ďalším krôčkom a prekvapivo takmer úplne vyzdravel. Horšie tomu bolo, keď som v roku 1751 počas skladania Jephty oslepol. Odvtedy som už nikdy kvôli tomuto hendikepu nedokázal napísať prevratnú operu, vhodnú pre lampu.

Táto indícia je ukrytá v PERE (pokojne môže ísť o učiteľovo pero na jeho stole). A ak si decká túto indíciu riadne prečítajú, udrie im do očí záverečné slovo LAMPA, ktoré je fakt odveci 🙂


M*je cel*ži**tné diel* **z*stá**l* z (ne**e*iteľných): **ibližne 120 **ntát, 12-tich sláči***ých **nce*t**, **e **g*n ď*lších 20, 42 **ie*, 32 ***tó*ií * *i*c než 600 s*l*dieb.

Moje celoživotné dielo pozostávalo z (neuveriteľných): približne 120 kantát, 12-tich sláčikových koncertov, pre organ ďalších 20, 42 opier, 32 oratórií a viac než 600 skladieb.

Táto indícia je ukrytá v Lampe. Ak si decká vypíšu všetky písmenká, ktoré tam byť majú, no sú nahradené hviezdičkami, budú mať na papieri: OOVOOPOOVAOUVRPRKAKOVKOROVPRORAAOPRORARAVAKA. Z týchto písmen ide poskladať slovo PRVOUKA (ja som mal jednu na lavici spolu s hudobkou a informatikou ;o)


Po obrovskom úspechu mojej opery Rinaldo (1711) sa mi v Benátkach podarila aj ďalšia opera- Agrippina. V tej som novátorskými metódami obohatil barokovú hudbu a dodal jej opäť raz prostredníctvom spevov trochu odlišnejší rozmer. Po skomponovaní vážnych barokových opier som sa začal v tomto období venovať prevažne skladbám zo Starého zákona (resp. kresťanstva) a obecne jej hĺbkovej monumentálnosti. Typickou ukážkou je moje oratórium Mesiáš s krásnym ústredným refrénom Hallelujah (https://biblia.sk/citanie/roh/z/149)…aby poviazali ich kráľov reťazami/…Každý duch nech chváli Hospodina!

Táto indícia je ukrytá v učebnici PRVOUKY.  Ak si decká na počítači naťukajú ten link, otvorí sa im Biblia a v nej kapitoly 149 a 150. „8 aby poviazali ich kráľov reťazami“, „6 Každý dech nech chváli Hospodina“ Skupina dostala čísla 8 a 6. Jupiiiiiii 🙂


TÍM 2

Milí mladí priatelia,

moje meno je Georg Friedrich Händel, som predstaviteľom barokovej hudby, ktorej som sa už od útleho veku  venoval. Avšak môj otec bol proti tomuto koníčku, preto som musel študovať niečo, s čím sa vraj uplatním. Tak som si vybral právo. Svojej vášni – hudbe, som sa začal venovať viac než 5 rokov po smrti môjho milovaného otca. Zdokonalil som sa v hre na husliach, organe i čembale. Verím, že moje rozhodnutie zasvätiť život hudbe, po vypočutí mojej suity Hudba ku kráľovskému ohňostroju, oceníte.

 

Táto prvá indícia nie je ukrytá, decká ju od vás dostanú. Jej rozlúštenie pomocou dekódera vo videu znie: HĽADAJ V TOPÁNKE.


Musím priiznnaať, že som svoje umennie prežívaal veľmii hhlbokko. Nneraaz som sa priistiihhol, aako mii stekkaajú slzy počaas diiriigovaannia. Aa aaby som nnezaabudol, v rokku 1720 som dopomohhol kk zaaloženniu Kkráľovskkej hhudobnnej aakkaadémie.

Táto druhá indícia je ukrytá  v TOPÁNKE učiteľa, prípadne nalepená zo spodnej strany jeho podošvy. Decká si z nej majú vypísať všetky písmená, ktoré sú navyše: INANAIHKNAIIAIKAAIIANAANAKKANKKHNAKA a prísť na to, že z týchto písmen sa dá poskladať slovo KNIHA.


Zásadný zvrat v mojej kariére znamenala mŕtvica v roku 1737. Podarilo sa mi ju síce prekonať, no ochrnul som na polovicu tela. Našťastie tu boli moji známi, ktorí mi dopomohli k ďalším krôčkom a prekvapivo takmer úplne vyzdravel. Horšie tomu bolo, keď som v roku 1751 počas skladania Jephty oslepol. Odvtedy som už nikdy kvôli tomuto hendikepu nedokázal napísať prevratnú operu, vhodnú pre podsedák.

Táto indícia je ukrytá v KNIHE (pokojne môže ísť o učiteľovu knihu, alebo akúkoĺvek rozprávkovú knihu v triede). A ak si decká túto indíciu riadne prečítajú, udrie im do očí záverečné slovo PODSEDÁK, ktoré je fakt odveci 🙂


M*j* **l*živ*tné di*l* p*z*stával* z (n*uv**it*ľný*h): p*i*ližn* 120 *antát, 12-ti*h sláči*ový*h **n***t*v, p** **gan ďalší*h 20, 42 *pi**, 32 **ató*ií a via* n*ž 600 s*ladi**.

Moje celoživotné dielo pozostávalo z (neuveriteľných): približne 120 kantát, 12-tich sláčikových koncertov, pre organ ďalších 20, 42 opier, 32 oratórií a viac než 600 skladieb.

Táto indícia je ukrytá v PODSEDÁKU. Ak si decká vypíšu všetky písmenká, ktoré tam byť majú, no sú nahradené hviezdičkami, budú mať na papieri: OECEOOEOOOOEERECREKCKCKOCEROREORCOERORRCEKEB. Z týchto písmen ide poskladať slovo KOBEREC ;o)


Po obrovskom úspechu mojej opery Rinaldo (1711) sa mi v Benátkach podarila aj ďalšia opera- Agrippina. V tej som novátorskými metódami obohatil barokovú hudbu a dodal jej opäť raz prostredníctvom spevov trochu odlišnejší rozmer. Po skomponovaní vážnych barokových opier som sa začal v tomto období venovať prevažne skladbám zo Starého zákona (resp. kresťanstva) a obecne jej hĺbkovej monumentálnosti. Typickou ukážkou je moje oratórium Mesiáš s krásnym ústredným refrénom Hallelujah (https://biblia.sk/citanie/roh/z/149)…aby vykonali pomstu na národoch/…Každý duch nech chváli Hospodina!

Táto indícia je ukrytá pod KOBERCOM  Ak si decká na počítači naťukajú ten link, otvorí sa im Biblia a v nej kapitoly 149 a 150. „7 aby vykonali pomstu na národoch“, „6 Každý dech nech chváli Hospodina“ Skupina dostala čísla 7 a 6. Jupiiiiiii 🙂


TÍM 3

Milí mladí priatelia,

moje meno je Georg Friedrich Händel, som predstaviteľom barokovej hudby, ktorej som sa už od útleho veku  venoval. Avšak môj otec bol proti tomuto koníčku, preto som musel študovať niečo, s čím sa vraj uplatním. Tak som si vybral právo. Svojej vášni – hudbe, som sa začal venovať viac než 5 rokov po smrti môjho milovaného otca. Zdokonalil som sa v hre na husliach, organe i čembale. Verím, že moje rozhodnutie zasvätiť život hudbe, po vypočutí mojej suity Hudba ku kráľovskému ohňostroju, oceníte.

Táto prvá indícia nie je ukrytá, decká ju od vás dostanú. Jej rozlúštenie pomocou dekódera vo videu znie: HĽADAJ POD STOLIČKOU.


Musím ppriznaať, že soom svooje umenie pprežíívaal veľmi hlbookoo. Neraaz soom saa ppristtihool, akoo mi sttekajú slzy ppooččaas dirigoovaania. Aa aaby soom nezaabudool, v rooku 1720 soom dooppoomoohool k zalooženiu Kráľoovskej hudoobnej aakaadémie.

Táto druhá indícia je ukrytá pod STOLIČKOU. Decká si z nej majú vypísať všetky písmená, ktoré sú navyše: PAOPÍAOOAOAPTOOTPČAOAAAOAOOOOPOOOOOOAA a prísť na to, že z týchto písmen sa dá poskladať slovo POČÍTAČ.


Zásadný zvrat v mojej kariére znamenala mŕtvica v roku 1737. Podarilo sa mi ju síce prekonať, no ochrnul som na polovicu tela. Našťastie tu boli moji známi, ktorí mi dopomohli k ďalším krôčkom a prekvapivo takmer úplne vyzdravel. Horšie tomu bolo, keď som v roku 1751 počas skladania Jephty oslepol. Odvtedy som už nikdy kvôli tomuto hendikepu nedokázal napísať prevratnú operu, vhodnú pre dataprojektor.

Táto indícia je ukrytá v POČÍTAČI (pokojne CDrom prehrávaní ;o). A ak si decká túto indíciu riadne prečítajú, udrie im do očí záverečné slovo DATAPROJEKTOR, ktoré je fakt odveci 🙂


Moje celoživo*né dielo pozos*áv*lo z (ne*veri*e*ných): pri*ližne 120 k*n*át, 12-*ich sláčikových koncer*ov, pre org*n ď*lších 20, 42 opier, 32 or**órií * vi*c než 600 skl*die*.

Moje celoživotné dielo pozostávalo z (neuveriteľných): približne 120 kantát, 12-tich sláčikových koncertov, pre organ ďalších 20, 42 opier, 32 oratórií a viac než 600 skladieb.

Táto indícia je ukrytá v DATAPROJEKTORE. Ak si decká vypíšu všetky písmenká, ktoré tam byť majú, no sú nahradené hviezdičkami, budú mať na papieri: TTAUTĽBATTTAAATAAAB . Z týchto písmen ide poskladať slovo TABUĽA ;o)


Po obrovskom úspechu mojej opery Rinaldo (1711) sa mi v Benátkach podarila aj ďalšia opera- Agrippina. V tej som novátorskými metódami obohatil barokovú hudbu a dodal jej opäť raz prostredníctvom spevov trochu odlišnejší rozmer. Po skomponovaní vážnych barokových opier som sa začal v tomto období venovať prevažne skladbám zo Starého zákona (resp. kresťanstva) a obecne jej hĺbkovej monumentálnosti. Typickou ukážkou je moje oratórium Mesiáš s krásnym ústredným refrénom Hallelujah (https://biblia.sk/citanie/roh/z/149)…Nech chvália jeho meno kolotancom/…Každý duch nech chváli Hospodina!

Táto indícia je ukrytá niekde za TABUĽOU  Ak si decká na počítači naťukajú ten link, otvorí sa im Biblia a v nej kapitoly 149 a 150. „3 Nech chvália jeho meno kolotancom“, „6 Každý dech nech chváli Hospodina“ Skupina dostala čísla 3 a 6. Jupiiiiiii 🙂


Skupiny majú čísla:

3, 7, 8 a číslo, ktoré majú spoločné, ktoré majú všetky, je 6. Čiže výsledné štvorčíslie je 3678. Toto musia len skúšať dosadiť do zámku so štvormiestnym kódom a prísť na správne poradie. moje bolo 6378 (polomer Zeme ;o)

 

Reflexia:

EMÓCIE:

1/Ako ste sa cítili, keď ste vedeli, že buď všetci, alebo nikto? Prečo?

2/V ktorej časti hry ste sa cítili najlepšie a v ktorej najhoršie? Čím to bolo?

3/Aké pocity ste prežívali v porovnaní s predchádzajúcimi escape rooms?

FAKTY:

Vedomosti:

1/Ako sa volala hudba, v ktorej sa ukrývala úvodná skladba (tá, ktorá ukrývala kód k prvej šifre)?

2/Čo ste si zapamätali z jednotlivých indícií o Händlovi?

Zručnosti:

1/V čom si bol lepší/bola lepšia, v lúštení šifier, alebo v hľadaní po triede?

2/S kým si spolupracoval a ako?

Hodnoty:

1/Ako si pomohol niekomu druhému?

2/Ako pomohol niekto druhý tebe?

Postoje:

1/V čom je, podľa teba, model „všetci alebo nikto“ lepší a v čom horší oproti minulej escape room, kde ste hrali každá skupina sama za seba?

 

Adios priatelia a dozdivenia….ehm, dovidenia, pri ďalšej „iskejpke“ 🙂

 

Autor: Dávi;D Králik


 

*Zdroje:

https://www.youtube.com/watch?v=ZuG1t2smdCQ

https://sk.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel

https://www.skolske.sk/clanok/10017/georg-friedrich-handel

https://www.skolske.sk/clanok/16971/hudba-georg-friedrich-handel-bol-geni

https://www.9em.sk/georg-friedrich-handel/

https://biblia.sk/citanie/roh/z/150

 

Páčil sa vám tento príspevok? Podeľte sa s ostatnými:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.